All for Joomla All for Webmasters

Aktualnie prowadzimy następujące zajęcia dodatkowe:

  • J. angielski

Zajęcia prowadzone są w każdej grupie raz w tygodniu. Forma zabawy pomaga dzieciom łatwiej i szybciej przyswoić język. Na zajęciach stosowane są różne metody nauczania. Każde zajęcia rozpoczyna miś Teddy, który wita się z dziećmi i zaprasza do zabawy, w której wykorzystywane są kolorowanki, płyty CD, rekwizyty i pomoce dydaktyczne, zabawy ruchowe i piosenki ilustrowane ruchem. Za aktywny udział w zajęciach dzieci nagradzane są kolorowymi naklejkami co motywuje ich do dalszej pracy.

  • Rytmika

Zajęcia z rytmiki prowadzone są w każdej grupie raz w tygodniu. Mają na celu kształcenie dyscypliny muzycznej. Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia polegające na nauce nut, poznawaniu instrumentów muzycznych i grze na nich, nauce piosenek i tańców. Głównym celem zajęć muzyczno- ruchowych jest maksymalna aktywizacja ciała i psychiki dziecka, umiejętność koncentracji uwagi, spostrzegawczości, porównania i analizy pamięci.

  • Religia

Religia jest realizowana w grupie dzieci 5-6-letnich, Są to zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez Panią Katechetke, która przybliża dzieciom prawdy wiary. Tematyka religijna dostosowana jest do potrzeb i możliwości naszych milusińskich i wprowadza dzieci w najistotniejsze zagadnienia związane z Biblią i Religią. Dzieci uczą się prostych modlitw i z pomocą kolorowanek poznają życie Jezusa.

  • Gimnastyka

Ćwiczenia gimnastyczne odbywają się raz w tygodniu. Mają one na celu stymulowanie harmonijnego rozwoju sprawności ruchowych dzieci, rozwijanie orientacji przestrzennej a także troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. Sport i wysiłek mają kluczowe znaczenie w życiu człowieka, dlatego też chcemy by nasze przedszkolaki lubiły się ruszać i dbać o własną kondycję. Do zajęć wykorzystywane są różne rekwizyty, by zadania były ciekawe i mobilizowały do wysiłku. Dzieci poznają aktywne metody spędzania wolnego czasu i wzmacniają wiarę we własne siły.

  • Nauka czytania i pisania

Zajęcia z zakresu nauki czytania i pisania organizowane są w najstarszej grupie dzieci. Mają one na celu wprowadzenie uczniów w świat liter za pomocą różnych metod i z wykorzystaniem rozmaitych środków. Kaligrafowanie liter nie tylko umożliwia dzieciom nabywanie wiedzy lecz także wyrabianie płynności i precyzji pracy rąk oraz swobody palców. Zajęcia zapewniają dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności które są ważne w dalszej edukacji szkolnej.

  • Gimnastyka korekcyjna

Wiek przedszkolny jest szczególnie ważny dla kształtowania cech somatycznych i motorycznych dzieci. Dlatego w tym okresie istotne jest rozwijanie  ogólnej sprawności ruchowej i kształtowanie odpowiednich nawyków higieniczno-zdrowotnych. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej skupiają się głównie na niwelowaniu różnego rodzaju nieprawidłowości postawy ciała, które niezauważone mogą się rozwijać i pogłębiać. Zajęcia te prowadzone są w formie zabaw usprawniających dostosowanych do wieku dzieci, by jak najlepiej stymulować odpowiedni rozwój naszych podopiecznych.

  • Terapia pedagogiczna

Terapia jest niezbędna  w aktywizacji i usprawnianiu czynności psychofizycznych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, kompensacji braków, odreagowaniu konfliktów czy też w korekcie niewłaściwych nawyków. Program pracy terapii pedagogicznej w naszym przedszkolu bazuje na elementach metod: „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona oraz podstawach Pedagogiki Zabawy. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

  • Taniec

Nauka tańca odbywa się w każdej grupie wiekowej raz w tygodniu. Zajęcia trwają 20 min. w grupach maluszków oraz 30 min w grupie średniaków i starszaków. Prowadzone są przez profesjonalnego instruktora, który zapoznaje dzieci nie tylko z różnymi krokami ale także z fachowym nazewnictwem. Zajęcia prowadzone są w sposób aktywny i twórczy, dlatego pomagają polepszać koordynację ruchową dzieci, spełniającą wiele ważnych funkcji w jego rozwoju.

  • Logopedia

Zajęcia z logopedii odbywają się w każdej grupie wiekowej i mają na celu wspomaganie rozwoju mowy, odbywają się w formie zabawowej. W czasie zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia: usprawniające narządy artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe, słuchu fonematycznego, artykulacyjne. Oprócz zajęć grupowych  w każdej grupie w zależności od potrzeb prowadzone są zajęcia indywidualne dostosowane do dzieci. Na nich przez zabawę ćwiczymy narządy mowy oraz poprawne wzorce wymowy.

  • Zajęcia grupowe z elementami integracji sensorycznej (SI)

Celem zajęć jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu. Służa stymulacji wszechstronnego rozwoju i są formą profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się. Proces integracji sensorycznej zaczyna się od pierwszych tygodni życia płodowego i najintesywniej przebiega do końca wieku przedszkolnego.